ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI TORU DO JAZDY SZYBKIEJ NA LODZIE

Informacja opublikowana: 26.07.2021, 11:14
Data zakończenia zapytania: 09.08.2021, 10:00
Data rozstrzygnięcia zapytania: 09.08.2021, 10:30

S.261.22.2021 Sanok dnia 26.07.2021r.ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI TORU DO JAZDY SZYBKIEJ NA LODZIE


Nazwa i adres zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku

ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok

Zapytanie ofertowe* do rozeznania cenowego zamówień o wartości

przekraczającej 30 000 złotych do 130 000 złotych.

 1. Informacje ogólne

 1. Nazwa zadania: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „ Modernizacja toru lodowego oraz rozdzielenie systemu chłodzenia toru i lodowiska.”

 2. Termin realizacji zamówienia: Etap I (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)

6 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

 • etap II (pełnienie nadzoru autorskiego) – 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

 • Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Sportu i rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, sekretariat do godziny 10:00 do dnia 09.08.2021 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 • Ofertę trzeba złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem dotyczy zapytanie ofertowe na „WYKONANIE DOKUMENTACJI MODERNIZACJI TORU DO JAZDY SZYBKIEJ NA LODZIE” oraz nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.

 • Oferty zostaną otwarte w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 36-500 Sanok, w Sali konferencyjnej o godzinie 10:30 w dniu 09.08.2021 r.

 1. Warunki płatności: zgodnie z umową.

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Roman Mól tel. 13 46 59 119,

Sposób przygotowania oferty: ofertę w języku polskim należy złożyć w formie pisemnej

 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest:

 • opracowanie pełnej, kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej lodowiska

 1. Zakres zadania:

1. wykonanie mapy do celów projektowych,

2. wykonanie badań geologicznych we właściwym zakresie do wykonania dokumentacji (min.4 otwory),

3. projekt budowlany z zagospodarowaniem terenu – 5 egz.,

4. projekt techniczny wielobranżowy – 5 egz.,

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – 1 egz.,

6. przedmiar robót – 1 egz.,

7. kosztorys inwestorski – 1 egz.,

B. Zakres funkcjonalny:

 1. Modernizacja toru lodowego polegająca na wykonaniu nowej płyty żelbetowej toru,

 2. Wykonanie stałego lodowiska treningowego wewnątrz pętli toru lodowego zasilanego odrębnym agregatem,

 3. Wykonanie nowej instalacji chłodniczej toru wraz z wykonaniem nowych kolektorów zasilających wokół toru wraz z min 3 komorami rewizyjnymi,

 4. Modernizacja istniejącego kanału technologicznego biegnącego wzdłuż toru – demontaż istniejącej pokrywy betonowej i nadbudowanie do wysokości nowego toru,

 5. Wykonanie nowego agregatu chłodniczego zasilającego lodowisko kryte zlokalizowane w Arenie Sanok.

E. Zaopatrzenie w media:

a) zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza,

b) odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej istniejącym przyłączem,

c) zaopatrzenie w energię z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego przy uwzględnieniu konieczności zwiększenia mocy,

d) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na tereny zielone.


F. Przedmiot zamówienia winien obejmować następujące branże:

1. architektoniczną – dokumentacja będzie zawierać m.in.:

a) projekt zagospodarowania terenu, rzuty, przekroje, widoki,

2. techniczna konstrukcyjną – zawierającą m. in.:

a) rysunki konstrukcyjne projektowanego obiektu

3. techniczną instalacji elektrycznych.:

a) zasilanie agregatów

b) przebudowę stacji trafo,

4. techniczną instalacji sanitarnych zawierającą m. in.:

a) instalację wodociągową

b) instalację kanalizacyjną.

6. wykonawczą technologii lodowiska.

7. wykonawczą konstrukcyjną zawierającą m. in.:

a) szczegółowe rozrysowanie elementów żelbetowych konstrukcyjnych,

b) szczegóły wykonawcze.

8. dokumentacja kosztorysowa zawierającą m. in.:

a) kosztorys inwestorski,

b) kosztorys ofertowy,

c) przedmiar,

d) STWiORB.


Załączniki:
 1. załącznik nr 1-2 (26.07.2021, 11:15) - pobrań: 78
 2. załącznik nr 2-2 (26.07.2021, 11:15) - pobrań: 60
 3. załącznik nr 3-3 (26.07.2021, 11:16) - pobrań: 67
 4. odpowiedzi na pytania od wykonawców 4.08.2021.docx (04.08.2021, 14:51) - pobrań: 61
 5. ogłoszenie (17.08.2021, 13:15) - pobrań: 80
Opublikował: Tomasz Ostrowski
Publikacja dnia: 26.07.2021, 11:14
Dokument oglądany razy: 536