Deklaracja Dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony podmiotowej BIP MOSiR w Sanoku.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-03. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwiającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ostrowski, t.ostrowski@mosir-sanok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 46 59 149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Arena Sanok Ul.Bony 4 38-500 Sanok

 • - wejście główne do Areny
 • -wejście do strefy zimnej poziom zero – brak przeszkód architektonicznych
 • -wejście na poziom górny trybuny -winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
 • – brak przeszkód architektonicznych na poziomie górnym trybuny

W pobliżu Areny

 • – dostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toalety w Arenie Sanok przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – wjazdy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • – brak przeszkód architektonicznych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Centrum Rehabilitacji i Sportu (Zespół Basenów) Ul. Bony 4 38-500 Sanok

 • Dostęp do infrastruktury obiektu poprzez wejście główne przeznaczone również do wjazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda dostosowana do poruszania się wózkami (w windzie komunikaty głosowe).

Dostęp do infrastruktury basenów oraz rehabilitacji pozbawiony barier architektonicznych. W części zewnętrznej brak barier architektonicznych

 • – podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Toalety oraz przebieralnie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkami znajdują się parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami – do budynku prowadzą podjazdy. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dom Sportowca oraz Administracja Mosir Sanok Ul: Bony 4 38-500 Sanok

 • W budynku występują przeszkody architektoniczne utrudniające samodzielne poruszanie się po obiekcie Domu Sportowca oraz Administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku. Po kontakcie telefonicznym z obiektem możliwa pomoc osób w pokonaniu bariery w postaci schodów (brak windy w budynku). W przypadku chęci załatwienia spraw w części administracyjnej budynku istnieje alternatywny sposób jej załatwienia – wyznaczone miejsce spotkania w leżącej obok Arenie Sanok – po kontakcie telefonicznym i ustaleniu daty spotkania.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny „Wierchy” Ul. Żwirki i Wigury 10 38-500 Sanok

 • Wejście na obiekt przez oznaczone bramy. W przypadku wjazdu pojazdem brama od strony skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Traugutta – brama oznaczona „B1”.
 • Na obiekcie znajdują się miejsca postojowe pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami (specjalnie oznakowane) po lewej stronie od bramy wjazdowej oraz za budynkiem z trybuną główną. W obiekcie znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Pod trybuną główną znajdują się miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach (po prawej stronie trybuny) – wjazd przez budynek główny.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności *** A, AA albo AAA ***.